Lifestyles

 

The world most moving clips

Published on Aug 29, 2015

People must not look down on people … If you have not heard or seen the truth should search for the truth. Insult painted or judge people without knowing the facts, it will make you a culture remorse.

執古之道, 以御今之有; 能知古始, 是謂道紀.
Chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu; năng tri cổ thuỷ, thị vị đạo kỉ.
Ai giữ được cái đạo từ xưa vẫn có thì có thể khống chế được mọi sự vật ngày nay; biết được cái nguyên thủy tức là nắm được giềng mối của đạo.
Lão Tử – Đạo Đức Kinh

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.