Tháng 4 đen

Tháng 4 Đen

ĐỨNG LÊN VÌ VIỆT NAM

Cả dân tộc thức tỉnh:

…” Từ những đau thương chịu đựng đó, dân tộc Việt Nam đã thức tỉnh mà nhận diện ra rằng kẻ thù chính của dân tộc Việt Nam không phải là Pháp, Mỹ, Nhật hay Tàu mà chính là đảng Cọng Sản Việt Nam” … 

TUYÊN CÁO CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.