Quảng Trị

Cơ hội nào giúp Việt Nam thay đổi ?
Ts Nguyễn Lê Tiến

Ghi chú: TS Nguyễn Lê Tiến, người làng Xuân Dương, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

This entry was posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.