Rượu Kim Long

RƯỢU KIM LONG
Tứ Đại Danh Tửu Của VIỆT NAM
Làng Kim Long, xã Hải Quế, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đọc thêm :
Rượu Kim Long

This entry was posted in Kỷ Thuật and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.