Nhạc Xuân

Cánh Thiệp Đầu Xuân
Nhac&lời: Minh Kỳ và Lê Dinh
Phương Diễm Huyền ca

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.