Chiến tranh VN

Mùa Hè đỏ lửa
HẢI QUÂN VIET NAM CỌNG HÒA
và dự tính đổ bộ miền Bắc (Vinh-Hà Tĩnh) của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.