Mary Stuber’s poem

Thank God For Dirty Dishes

Thank God for dirty dishes;
They have a tale to tell.
While others may go hungry,
We’re eating very well
With home, health, and happiness,
I shouldn’t want to fuss;
By the stack of evidence,
God’s been very good to us.

Mary Stuber

No bụng

Chúa thương cho đống dĩa dơ
Thần tiên câu chuyện giấc mơ kiếp nghèo
Thế gian lắm kẻ đói meo
Trong khi ta đã một lèo xực xong
Việc nhà sức khỏe hanh thông
Sá chi rửa chén nên không càu nhàu
Rửa rồi úp rá mau mau
Chúa thương sự sống cùng nhau vẹn toàn.

Cao Kim Liên dịch
(March 10.2018 để tặng Tina và Thịnh)

Xem thêm :  KindSpring

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.