Tag Archives: Ky thu

Kỷ thuật

 Bạn có thể nói tiếng Việt với computer. tội gì phải gõ trên keyboard.  

Posted in Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Kỷ thuật