Thông tin

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ
(1943 – 2023)
Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời
Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN
viên tịch


Xem thêm :
Lễ Nhập Kim Quan Hòa Thượng Tuệ Sỹ

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.