Lịch sử

Diễn văn để đời của Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU
trong ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa

This entry was posted in Lịch Sử. Bookmark the permalink.

Comments are closed.