Tội ác VC

Không còn rừng – Chỉ là rú.
VC rừng rú
Gỗ quý vào nhà quan lớn, gỗ nhỏ vào nhà quan nhỏ. Lũ vào nhà ai?

This entry was posted in Địa Lý and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.