03/11/2020

GIẢI THÍCH BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ .
(Trường hợp đặc biệt)

Luật định giải quyết trường hợp đặc biệt có thể xảy ra về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 03/11/2020, như sau :

  • 03 November 2020: Bầu cử phổ thông.
  • 16 December 2020: Đại Cử tri đoàn bầu cử (một tháng rưỡi sau ngày bầu cử phổ thông)..
  • 20 January 2021: Tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Mỹ.

Có hai trường hợp xảy ra:

  1. Bên thua không thừa nhận kết quả bầu cử của Đại Cử tri đoàn mặc dầu đã có một Ứng cử viên Tổng thống đã đạt được 270 phiếu hay nhiều hơn.

Tiếng nói của Tối Cao Pháp Viện là Phán quyết có giá trị hiến định về việc Ứng cử viên nào là Tổng thống chính thức của Nước Mỹ.

  1. Không có Ứng cử viên Tổng thống nào đạt được 270 phiếu của Đại Cử tri.

a/- Thượng nghị viện bầu Phó Tổng thống trong số hai Ứng cử viên Phó Tổng thống về nhất và nhì với đa số 2/3, tức tối thiểu phải 67 TNS tín nhiệm. Thượng nghị viện có một tháng để làm việc này từ ngày 16 December đến ngày 20 January 2020.

b/- Hạ nghị viện bầu Tổng thống trong số hai Ứng cử viên Tổng thống về nhất và nhì với đa số 2/3, tức tối thiểu phải 290 Dân biểu tín nhiệm.

Thượng nghị viện bầu trong một vài lần thì chọn được Phó Tổng thống ngay, nhưng Hạ nghị viên đôi khi phải bầu đến 5 hay 6 buổi họp mối chọn được Tổng thống; trong thời gian đó thì Tân Phó Tổng thống sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, không phải là Xử lý Thường vụ mà là Quyền Tổng thống, cho đến khi Hạ nghị viện bầu xong Tổng thống.

Trần Việt Long

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.