Lịch sử

CẦN LAO NHÂN VỊ CÁCH MẠNH ĐẢNG

(Gọi tắt đảng Cần Lao)

Chủ thuyết Nhân vị

Hoạt động: 1954-1963

 Tổng bí thư: Ngô Đình Nhu.

Trụ sở chính: Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa

Báo chí : Tuần báo Xã hội

Tổ chức thanh niên: Đoàn Thanh niên Cách mạng

Tổ chức phụ nữ: Phong trào Liên đới Phụ nữ

Tổ chức ngoại vi: Phong trào Cách mạng Quốc gia

Thành viên: 1.386.757người (1962)

Đảng kỳ :

– Màu lục : tượng trưng Cần lao

– Màu đỏ :     –      Cách mạng
– Ba ngôi sao : Cần lao – Cách mạng – Nhân vị

Đảng ca:

Nhân dân Cách mạng Việt Nam

Nhạc&lời : Hùng Lân

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.