Huỳnh Thục Vy

Tôi Là Người Xịt Sơn Lên Lá Cờ –
Đó Là Quyền Tự Do Biểu Đạt

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.