Cờ Vàng

Ngày 09/06/2018
Paris Vinh Danh Cờ Vàng
và Phản Đối Bán Nước cho Tàu Cộng.

 

 

This entry was posted in Lịch Sử, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.