Quảng Trị

Người Quảng Trị
Trang trại gà Đồng Nai
của ông Dũng Dương tại Austin, Texas

 

This entry was posted in Địa Linh and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.