VN WAR

Tiếng Hát Hậu Phương
Kỳ 181 Với Tr/Úy Lê Cảnh Sao (Triệu Phong-Quảng Trị)
– SĐ 5 BB – Ngày 5 Tháng 12/2017

This entry was posted in Địa Linh and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.