Biểu tình 8.5.2016

Trả lại Biển Sạch cho Dân
Biểu Tình ngày 8/5/2016

 tại Sài gòn

tại Hà Nội

Video
Người dân Hà Nội dạy dỗ Công An

This entry was posted in Địa Lý and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.