R.I.P

 R.I.P

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích,
Nhà hoạt động văn hóa,chính trị Việt Nam

Tang Lễ Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích.
tại National Funeral Home ,Virginia-USA ngày 12-3-2016

Xem thêm :
–  Tang lễ
Tưởng niệm 
–  Lưu Hương Ký

Di Sản NNB
Điếu văn của Bộ DVCH

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.