TG

 

Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản
trong Thánh lễ cầu cho công lý hòa bình tối Chúa Nhật 30.11.2014
tại Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.