Tin Vui

Nhận được Hồng Thiệp báo Tin Vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

CHIA VUI
CÙNG Ô&BÀ TRẦN PHÁP VÀ
HAI HỌ

CHÚC HAI CHÁU
TRẦN DIỄM CHÂU – HOÀNG NGỌC HUY
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.