Biểu tình 24.6

XUỐNG ĐƯỜNG
ĐẬP TAN BỌN VC BÁN NƯỚC
& TRUNG CỌNG CƯỚP NƯỚC

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.