Biểu tình

BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 10-6-2018
TRÊN TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM VÀ HẢI NGOẠI,
ĐỂ DÀNH QUYỀN SỐNG CHO TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM

This entry was posted in Lịch Sử. Bookmark the permalink.

Comments are closed.