TIẾT-TRỰC TÂM-HƯ

HIỆU KỲ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
( Presidential flag) ghi 4 chữ :

Hiệu kỳ Tổng Thống ( Presidential flag) ghi 4 chữ :

TIẾT-TRỰC TÂM-HƯ ( 節 直 心 虛 ) nghĩa là :
thẳng thắn và đơn giản.
(như đốt tre thẳng(tiết trực) và mắt tre không có gai(tâm hư)

Ý nói lên tính triết lý của công quyền nền Cọng Hòa và cách mạng hành chánh VN

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.