Hãy chống Trung Cọng xâm lăng

Bích chương của chính phủ Quốc Gia Việt Nam(L’État du VietNam)phát hành năm 1951 về hiểm hoạ mất nước. Cách nay 65 năm mà các nhà lãnh đạo quốc gia đã biết rất rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng và chủ trương làm tay sai cho ngoại bang của bè lũ giặc cộng.

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.