Nhân vật QT

 

Lễ Tuyên Thệ Nhận Chức Toàn Quyền 
tiểu bang Nam Úc của ông Lê văn Hiếu
ngày 1 tháng 9 năm 2014

This entry was posted in Nhân Kiệt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.