Thơ Phạm Xuân Trường

Cõi này phải cõi người ta

 (Viết theo di nguyện của Bác Thanh Tuyên – Thay một nén tâm nhang đưa tiễn Bác)   

Video : Một cõi đi về

Cõi này là cõi người ta
Rồi mai bia mộ sẽ nhoà tuổi tên
Làm sao giữ nổi chắc bền
Đất xưa vẫn đấy – mà nền cũng xưa

Đời dài như một cơn mưa
Hạt rơi thấm đất, hạt chưa thấm gì
Tiếng mưa hay tiếng thầm thì
Tới khi hiểu được là khi bết bùn

Bác về nghe giọng dế giun
Tóc đan vào cỏ, cỏ trùm lên thân
Cuộc trăm năm vẫn xoay vần
Sẽ xoay cả cái không cần phải xoay

Khói trầm bay, khói trầm bay
Mắt nhang bắt lửa, đỏ thay mắt người

Phạm Xuân Trường

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.