Người Việt Hải Ngoại

 Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ,
tác giả giàn khoan dầu Hibernia kỳ diệu

  

 

This entry was posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.