Home/BCH

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

*

Thành lập năm 1996

Nhiệm kỳ 1996-2001:-Ô.Cố Hội trưởng TRẦN VĂN HUYỀN
Nhiệm kỳ 2001-2010: Hội trưởng -Ô.NGUYỄN VĂN CHẤN
Nhiệm kỳ 2010- đến nay:  Hội trưởng- Ô.CÁI HỮU SÁU

*

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2010-2014

    BAN CỐ VẤN

-Ô. LÊ VĂN NGƯU
-Ô. NGUYỄN VĂN CHẤN

     BAN CHẤP HÀNH

Hội trưởng:- Ô.CÁI HỮU SÁU
Phó hội trưởng Ngoại vu:-Ô.NGUYỄN HỮU DIÊN
Phó hội trưởng Nội Vụ:-Ô. LÊ VĂN TOÀN
Thư ký :- Ô.TRẦN BÀO
Thủ quỷ :-Ô.LÊ ĐẠM

This entry was posted in Home and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.